امیر همایون کاشانی کیا
امیر همایون کاشانی کیانویسنده و موءلف ده ها جلد کتاب در زمینه های بازاریابی مویرگی ، مطبوعات و بالاخص در زمینه دلالی اعلمی املاک برخی از تالیفات آقای کاشانی کیا به شرح ذیل است:* هزار و یک راز بنگاههای املاک* پخش مویرگی در تهران* بازاریابی و تبلیغات اصول و مبانی ورشکستگی* دائره المعارف دلالی حرفه ای املاک جلد اول* جناب آقای امیرهمایون کاشانی کیا از پایه گذاران دلالی علمی و حرفه ای املاک در ایران می باشند. همچنین ایشان دارای دو isiبین المللی در زمینه های realestate business&وrealestate management به انضمام مبانی علمی vendors and purchasers و تنها محقق و اولین دانشمند در زمینه تحقیقات علمی و مدرن دلالی املاک در ایران بوده و بنیان گذار مباحث crmوR&Dدر آژانس های مدرن بوده و توانائی خود را در راه اندازی حداقل ۱۷ آژانس در تهران اثبات نموده اند. نویسنده دائره المعارف ده جلدی دلالی علمی املاک و چهاده عنوان کتاب در زمینه بازاریابی و املاک با سی و دو سال سابقه اجرائی از جمله :* پخش و بازاریابی مویرگی در تهران* اصول و مبانی ورشکستگی* اصول و مبانی دلالی املاک فرهنگ ده جلدی* بازاریابی و جذب آگهی در مطبوعات و مجلات* ۱۰۰۱ راز بنگاههای املاک* از امیر همایون کاشانی کیا